เนื่องด้วยเว็บไซต์ มี Spam | อยู่ในช่วงพัฒนาใหม่
จึงเรียนมาเพื่อทราบ